IELTS Vocabulary Pages

IELTS Vocabulary Page ( 16 of 25 ):

opportunity (noun)

oppose (verb)

opposite (noun)

opposite (adverb)

opposite (preposition)

opposite (adjective)

opposition (noun)

optician

optimism

optimistic

option (noun)

or (conjunction)

orange (noun)

order (verb)

order (noun)

ordinary (adjective)

organ (noun)

organic

organization (noun)

organize (verb)

origin (noun)

original (adjective)

original (noun)

originally (adverb)

other (pronoun)

other (adjective)

otherwise (adverb)

ought (verb)

ounce (noun)

our (adjective)

ours (pronoun)

ourselves (pronoun)

out (adverb)

outcome (noun)

outdoors (adverb)

outdoors (noun)

outfield

outgoing

overbook

overcast

oxygen mask

ozone layer

p.m. (abbreviation)

pace (noun)

pack (verb)

pack (noun)

package (noun)

pad (noun)

page (noun)

pain

painful

paint (verb)

paint (noun)

painter

painting (noun)

pair (noun)

pale (adjective)

palm

pan (noun)

panel (noun)

panic

pants (noun)

paper (noun)

parade (noun)

paragraph

parallel (adjective)

paraphrase

paraphrase

parent

park (verb)

park (noun)

parliament (noun)

part (noun)

part-time

participate (verb)

particle (noun)

particular (adjective)

partly (adverb)

partner

party (noun)

pass

passage (noun)

passenger (noun)

passion (noun)

passport

past (noun)

past (adverb)

past (preposition)

past (adjective)

paste (noun)

pat (verb)

patch (noun)

patent (noun)

patent (verb)

path (noun)

patience

patience

patient (noun)

patient

pattern (noun)

pause (verb)

pause

pay (noun)

pay (verb)

payment (noun)

peace (noun)

peaceful (adjective)

peak (noun)

peel (noun)

peel (verb)

pen (noun)

pen (noun)

penalty

penalty (noun)

pencil (noun)

penis

penny (noun)

people (noun)

pepper (noun)

per (preposition)

percent (noun)

perfect (adjective)

perform (verb)

performance (noun)

performer (noun)

perfume (noun)

perhaps (adverb)

period (noun)

permanent (adjective)

permission

permit (verb)

persistent

person (noun)

personal (adjective)

personality (noun)

personally (adverb)

persuade (verb)

pessimism

pessimistic

pest (noun)

pesticide

pet (noun)

petal (noun)

petroleum

pharmacist

phase

PhD

philosophy (noun)

phone (noun)

phone (verb)

photograph (noun)

photograph (verb)

photographer

photography (noun)

phrase (noun)

physical (adjective)

physician

physician’s assistant

physics (noun)

piano (noun)